ipx-675枫可怜

ipx-675枫可怜

《灵枢·邪气藏府病形篇》曰:身半以下,湿中之也。病者一剂减轻,二剂痊愈。

夫两耳开窍于肾,肾中之火暴发于上,故痒极欲死。又人谓岭南水泉草木地气之毒,故凡往来岭南之人及宦而至者,无不病瘴而至危殆。

《丹溪心法》:消渴便结,列于燥门。近似中风,其实非中风也。

此症即阴虚火旺也,火上逼肺,故喘,火下逼肠,故肛出。清道无滞,则四肢之气机复运,而伸举自不难矣。

其中一元妙义,消长机关,明明道破。夫风寒之邪,一从肌腠而入,则为桂枝汤症,一从肤表而入,则为麻黄汤症,今以桂枝汤加麻黄、葛根,是从肌腠以达肤表,俾邪直出。

纵能辨之,亦仅辨夫外感之初症,而难辨夫内伏之危症也。仍以补阴渗湿为丸,缓治。

Leave a Reply